A központosítás küszöbén – kérdések és válaszok a FAKSZ tevékenység ellátásáról az átmeneti időszakban

A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 2021. február 3-i módosítása kötelezi az ott felsorolt ajánlatkérőket, hogy a közbeszerzési szolgáltatásokat – beleértve a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói (FAKSZ) szolgáltatást – központosított közbeszerzési rendszeren keresztül szerezzék be.

Rengeteg kérdés merült fel az Ajánlatkérőknél a módosítás alkalmazásával kapcsolatban. Ezekre reagálva a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a leggyakoribb kérdésekre az alábbi tartalmú válaszokat adta:

1. Pontosan mely szolgáltatásokat kötelező a központosított közbeszerzési rendszer igénybevételével beszerezni?

A központosított közbeszerzési rendszeren keresztül kell beszerezni a FAKSZ szolgáltatást, illetve az ezzel érintett eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési szolgáltatásokat, függetlenül attól, hogy ezen szolgáltatások értéke meghaladja-e a közbeszerzési értékhatárt, vagy hogy az értéke alapján kivételi körbe tartozik-e. Ha a közbeszerzési eljárásba a Kbt. 27. § (3) bekezdése alapján FAKSZ bevonása nem kötelező, akkor a szolgáltatás – akár FAKSZ tevékenységre, akár más közbeszerzési tevékenységre irányul – saját hatáskörben is beszerezhető.

Például nemzeti eljárásrendben lefolytatandó közbeszerzéseknél a szolgáltatás szabadon beszerezhető az ajánlatkérők által, mert ilyen esetben nem kötelező FAKSZ-ot bevonni az eljárás lefolytatásához.

2. Elláthatja-e az ajánlatkérő munkavállalója a FAKSZ feladatokat?

Elláthatja munkavállaló a FAKSZ tevékenységet, mert a Korm. rendelet nem korlátozza az ajánlatkérők lehetőségét abban, hogy saját erőforrásaikkal lássák el a feladatot. Ilyen esetben nincs szó beszerzésről, így a Korm. rendelet nem alkalmazandó.

3. Hogyan kell eljárni akkor, ha ajánlatkérő „in-house” szerződés keretében kíván közbeszerzési szolgáltatást igénybe venni?

Ezen esetekben (Kbt. 9. § (1) bekezdés h) vagy i) pontja) sincs szó közbeszerzési értelemben vett beszerzésről, így a Korm. rendelet ebben az esetben sem alkalmazandó.

4. Érinti-e a szabályozás azt a lehetőséget, hogy az ajánlatkérő nevében más ajánlatkérő folytassa le a közbeszerzési eljárást?

Ez a lehetőség továbbra is alkalmazható, ilyenkor ugyanis nem közbeszerzési szolgáltatás beszerzéséről van szó, hanem olyan esetekről, ahol ajánlatkérőként jár el egy, a szerződést megkötő ajánlatkérőtől eltérő szervezet.

5. Mi a teendő addig, amíg nincs központi beszerző szerv által kötött keretmegállapodás, keretszerződés vagy dinamikus beszerzési rendszer?

   - Az ajánlatkérők saját hatáskörben valósítják meg a beszerzéseiket, miután erről előzetesen igénybejelentést küldtek a központi beszerző szervnek, és megkapták az erre vonatkozó jóváhagyást.
- Bizonyos esetekben a Kormány határozatával engedélyezheti a közbeszerzési szolgáltatás saját hatáskörben való beszerzését. Ezzel a Korm. rendelet egy alternatív engedélyezési útvonalat biztosít az érintett ajánlatkérőknek a közbeszerzési tanácsadási szolgáltatások beszerzésére.

- A központosított keretmegállapodás/keretszerződés vagy dinamikus beszerzési rendszer hatályba lépéséig megkezdett közbeszerzési eljárások a saját hatáskörben történő beszerzés eredményeként kiválasztott közbeszerzési tanácsadó által befejezhetőek.

6. Hogyan járjon el az az Ajánlatkérő, akinek már van megkötött szerződése közbeszerzési tanácsadásra?

Ha a Módosító rendelet hatálybalépése előtt kötött szerződés alapján kerül sor a közbeszerzési szolgáltatás nyújtására, nem szükséges ehhez a központi beszerző szerv jóváhagyását kérni, ha a közbeszerzési eljárás már megindult. Erre akkor sincs szükség, ha a közbeszerzési szolgáltatás nyújtására olyan szerződés alapján kerül sor, amelyet uniós forrásból finanszírozott projekt keretében, közbeszerzési eljárás eredményeként kötöttek a Módosító rendelet előtt.

7. Mi a sorsa a korábban közbeszerzési tanácsadás tárgyban megkötött szerződéseknek?

Ajánlatkérő köteles a Módosító rendelet előtt megkötött szerződéseit összhangba hozni a Korm. rendelettel. Azokban a közbeszerzési eljárásokban, ahol kötelező FAKSZ bevonása, úgy kell módosítani a szerződést, hogy az igazodjon a központosított közbeszerzési rendszer követelményeihez. Amennyiben a szerződések megfelelő módosítására nem kerül sor, az a szerződés Korm. rendelettel összhangban nem lévő részeinek lehetetlenülését eredményezheti.
A felek olyan közbeszerzési szolgáltatásra vonatkozóan, amely nem tartozik a Korm. rendelet hatálya alá, továbbra is fenntarthatják korábbi szerződésüket.

8. Hogyan kell eljárni azután, hogy rendelkezésre áll a hatályos keretmegállapodás, keretszerződés vagy dinamikus beszerzési rendszer?

   Amennyiben a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság a vonatkozó keretmegállapodást, keretszerződést vagy dinamikus beszerzési rendszert megkötötte, illetve létrehozta és az hatályba lépett, az érintett ajánlatkérők kötelesek annak megfelelően a szaktanácsadók igénybevételére, kivéve:

o   olyan közbeszerzési eljárásokban, ahol FAKSZ bevonása nem kötelező,

o   a saját hatáskörben megvalósítható, jóváhagyott szaktanácsadó-beszerzéseik esetében,

o   az átmeneti rendelkezések által biztosított mentesülési esetekben.

 Photo by: Pixabay