A szerződésszerű teljesítés 5+5 legfontosabb ismérve I.

-


          Egy közbeszerzési eljárás lebonyolítása ugyan véget ér a szerződés megkötésével, azonban a felek számára csak ekkor „indul be az igazi munka”, azaz kezdődik a szerződés teljesítése. Annak érdekében, hogy mind az ajánlatkérő, mind a nyertes ajánlattevő elégedett legyen a végkimenetellel, összegyűjtöttük a szerződésszerű teljesítés legfontosabb követelményeit.

          1. Felkészülés

          • Javasoljuk, hogy az ajánlattevő szervezetek még az ajánlat benyújtása előtt ismerjék meg alaposan a szerződéstervezetet is, mert az tartalmaz minden lényeges feltételt, amely alapvetően meghatározza majd a felek későbbi kapcsolatát.

          • A közbeszerzési szerződéstervezet jelentősége az ajánlattevők szemszögéből

          • Ha esetleg a szerződéstervezetben ellentmondásos információk vannak, vagy egyébként valami hibát fedez fel az ajánlattevő, a bontás előtt megfelelő határidőben még tudja jelezni az ajánlatkérő felé kiegészítő tájékoztatás kéréssel, de a bontást követően főszabály szerint nincs lehetőség a tervezet módosítására.

          • A szerződéstervezet tartalmazhat továbbá szerződéskötési feltételeket (például felelősségbiztosítással való rendelkezés), amelyeket csak a nyertesnek kell teljesítenie, de annak elmaradása esetén az ajánlatkérő megtagadhatja a szerződéskötést.


          2. A startvonal

          • Az összegezés kiküldését követően 30, építési beruházás esetén 60 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére (kivéve, ha esetleg jogorvoslati eljárás indul), ezzel kell számolni a teljesítés megkezdésével kapcsolatban.

          • Érdemes ütemtervet készíteni – akár már az összegezés megérkezésekor -, amelyben minden fontosabb dátum, részteljesítési határidő fel van tüntetve a szerződés alapján

          • Ezt az ütemtervet már könnyen ki lehet egészíteni az egyes részfeladatok megvalósításának részleteivel

          • Az ütemterv alapján később könnyű visszaellenőrizni, hogy a teljesítés megfelelő módon halad-e, illetve jobban felismerhető, majd kezelhető egy esetleges csúszás.


          3. Ha bármi közbejön

          • Bármikor felmerülhet olyan probléma, amely a szerződés teljesítését befolyásolja.

          • Javasoljuk, hogy ilyen esetben haladéktalanul kezdeményezzenek egyeztetést a másik féllel, mert így könnyebben elkerülhető a szerződésszegés és a másik fél együttműködésével hatékonyabb megoldás található a problémára.

          • Érdemes az egyeztetésről írásbeli jegyzőkönyvet készíteni, amelyben a teljesítést befolyásoló okok részletesen fel vannak tüntetve.

          • Fontos, hogy az alátámasztó adatok írásban is dokumentálva legyenek (például e-mailek, hivatalos tájékoztatások, közlemények a gyártó részéről)

          • Kivitelezés során az akadályoztatást és annak okait, az akadályoztatással érintett napok számát az építési naplóban is pontosan, részletesen fel kell tüntetni a felek egymást történő tájékoztatása mellett, mert ez alapozhatja meg a későbbi jogszerű szerződésmódosítást.

          • Kültéri kivitelezés esetén olyan időjárási körülményre, amelyre észszerűen számítani lehetett, nem lehet oka az akadályoztatásnak (például novemberben tartósan 5 celsius fok alatt volt a hőmérséklet)

          • Az e-építési napló a közbeszerzés szemüvegén keresztül

          4. Az értékelési szempontok és alkalmassági követelmények 

          • A szerződésből nem lehet kihagyni az értékelési szempontokra adott megajánlásokat

          • Az ajánlatkérő ellenőrzi, hogy az értékelési szempontok körében tett vállalások megvalósulnak-e.

          • A teljesítés során meg kell felelni az alkalmassági követelményeknek is, különösen, ha megfelelő végzettséggel, képzettséggel vagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakember követelményét írta elő az ajánlatkérő a felhívásban: az ajánlatban bemutatott szakembert be kell vonni a teljesítésbe.

          • Ha ezek elmaradnak, az súlyos szerződésszegésnek minősül, amely mindenképp szankcióval jár.


           5. Bevont kapacitás nyújtók és alvállalkozók

          • Ha a nyertes igénybe veszi más szervezet kapacitásait az alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében, ezt a szervezetet a teljesítésbe is be kell vonnia, mégpedig olyan mértékben, amilyen mértékben a bevont szervezet az alkalmassági követelményt igazolta.

          • Ha az alkalmasságot igazoló szervezet (vagy a bemutatott szakember) a teljesítésben még sem tud részt venni, legalább ugyanolyan, vagy jobb paraméterekkel rendelkező szervezetet (szakembert) lehet bevonni.

          • Az alvállalkozó bevonása már nem korlátozott, azonban azt előzetesen be kell jelenteni az ajánlatkérőnek (ha ez az ajánlatban nem történt meg), és nyilatkozni kell arról, hogy a bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a felhívásban előírt kizáró ok hatálya alatt

          • Javasoljuk, hogy a nyertes ajánlattevő(k) és az alvállalkozó(k) az egymással kötött szerződésben rendezzék a kizáró okok vonatkozásában fennálló kötelezettségeket és az ellenőrzés módját

          • Olyan építési beruházás esetén, ahol építési napló használata kötelező, az építési naplóban (is) fel kell tüntetni az alvállalkozót. Az építési naplóba való bejegyzés azonban nem váltja ki a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot.

          • Alvállalkozó bevonása a szerződés teljesítése során

              

          Személyes tanácsadás