Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása bankgaranciával

-

                     A Kbt. 54. §-a tartalmazza az ajánlati biztosítékokkal kapcsolatos információk legjelentősebb részét. Ha az ajánlat egy eljárásban ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, akkor akármilyen kismértékű ajánlati biztosítékról is van szó, óriási a jelentősége. 

                     Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásánál pontosan ugyanolyan szigorúan kell venni az ajánlattételi határidőt, mint az ajánlat benyújtása során. A Kbt. több lehetőséget biztosít az ajánlattevők számára az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátására, amelyből az első és talán legegyszerűbb az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetése.

                     1. Ajánlati biztosíték átutalása

                     Abban az esetben, ha ez nem okoz likviditási problémát az ajánlattevőnek előnyös, ugyanis:

                     az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség ideje alatt ajánlatkérő számláján rendelkezésre áll (annak visszautalásáról ajánlatkérőnek kell gondoskodnia), valamint ennek eredményekén

                     • ha az ajánlati kötöttség meghosszabbításra kerül, akkor ajánlattevőnek nem kell gondoskodni arról, hogy a biztosíték a meghosszabbított határidőre is Ajánlatkérő 

                      rendelkezésére álljon (ellentétben a bankgaranciával).

                     • az átutalás lehetőségének ténye mellett szól, hogy nem kell a bankgaranciára vonatkozó tartalmi és formai előírásoknak megfelelni, amelyek hiányossága az ajánlattevő
                      ajánlatának érvénytelenségét vonhatják maguk után.

                     Az átutalás lehetőségének választása esetén fontos kiemelni, hogy az átutalt összegnek az ajánlattételi határidő lejártáig meg kell érkeznie az ajánlatkérő által megadott számlaszámra. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásánál nem az átutalás megindítása számít, hanem az összeg megérkezése az ajánlatkérő által megadott számlaszámra.

                     Közbeszerzési Döntőbizottság álláspontja:

                     „Az ajánlatkérő tehát biztosítékként köteles elfogadni készpénzt, bankgaranciát, valamint kötelezvényt is. Az átutalással összefüggésben a Döntőbizottság rámutatott arra, hogy az átutalási megbízás önmagában kevés, hiszen ez sem befizetésnek, sem teljesítésnek nem minősül. Az átutalási megbízás azt jelenti, hogy a kötelezett megbízza a pénzintézetet, hogy saját bankszámlája terhére meghatározott összeget utaljon át az ajánlatkérő bankszámlájára. Az átutalási megbízás azonban visszavonható, másrészt egy esetleges fedezethiány miatt annak teljesítése megtagadható. Így az ajánlattevőnek az átutalás tényét kell bizonyítania, amit bankszámlakivonattal igazolhat” 

                     A másik két lehetőség pedig a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia (bakgarancia) vagy készfizető kezesség biztosítása, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény.

                     2. Bankgarancia

                     Azt, hogy egy ajánlattevő hogyan kaphat bankjától vagy más pénzintézettől egy közbeszerzési eljáráshoz szükséges bankgaranciát megköveteli néhány fontos fogalom tisztázását.

                     Mi is az a bankgarancia?

                     „A Bankgarancia a Banknak az Ügyfél vagy az Ügyfél által megjelölt harmadik személy teljesítéséért való egyoldalú és önálló kötelezettségvállalása, amely alapján a Bank a Bankgaranciában meghatározott feltételek szerint fizetést teljesít.”

                     Az önálló kötelezettséget vagy a garancia-keretet válasszam?

                     Amennyiben az adott gazdasági szereplő aktív résztvevője a közbeszerzés világának ajánlattevői oldalon már sokszor előfordulhatott, hogy ajánlati biztosítékot kellett rendelkezésre bocsátani az ajánlatkérő részére az ajánlattételi határidő lejárta előtt. A Bankba belépve az ügyfélnek általában két lehetősséget ajánlanak fel bankgarancia igénylése esetén.

                     1. Bankgarancia kibocsátási megbízási keretszerződés.

                     A „Garancia-keret” nem más, mint az ügyfél és a Bank között megbízási keretszerződés alapján fenntartott keretösszeg. Ezt a Bank tartja fenn (meghatározott ideig) az ügyfél részére és ennek terhére (a keretösszege alapján) bocsáthat ki bankgaranciát a következők szerint:

                      1. a Bank által kibocsátott azon bankgaranciák együttes összege, amelyek alapján a Banknak még fizetési kötelezettsége keletkezhet a szerződésben foglaltak szerint, egyetlen pillanatban sem haladhatja meg az megbízási szerződésben meghatározott keretösszeget. Tehát a megbízási keretszerződésben meghatározott keretösszegig bocsát ki bankgaranciát a Bank.

                      2. amennyiben a megbízási keretszerződés „újratöltődő” akkor, ha a korábban kibocsátott bankgarancia nem kerül lehívásra a meghatározott határidőig az összeg automatikusan visszatöltődik a keretösszegbe. A visszatöltődés után újabb bankgarancia bocsátható ki a keretösszeg terhére.

                      A Bank a megbízási szerződésben meghatározott ideig tartja fenn a garanciakeretet az ügyfél részére. A lehívás feltétele mindösszesen a megbízási szerződésben meghatározott előfeltételek fennállása. 

                      A szerződés megkötésekor szükséges az ügyfél részéről 

                      a hatályos állapotot tükröző 30 napnál nem régebbi cégkivonat,

                      a gazdasági szereplő létesítő okiratának másolata

                      az első garancia-keret létrehozásakor (vagy bankgarancia kibocsátásakor) a 30 napnál nem régebbi köztartozásmentességet igazoló dokumentum, ha a gazdasági szereplő nem szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által üzemeltetett Köztartozásmentes Adózók Adatbázisában.


                     1. 2. Önálló kötelezettség.

                     2. A Bank a kibocsátott bankgaranciában foglalt fizetési ígérete önálló kötelezettségvállalás. Ebben az esetben a Bank nem vizsgálja az Ügyfél és a bankgaranciában meghatározott személy közötti alapjogviszonyt, kizárólag a bankgaranciában meghatározott feltételek bekövetkeztét. A Bank kifizetési kötelezettsége a lejárta előtt csak akkor szűnik meg, ha kifizeti a kedvezményezett számára a garanciaösszeget vagy az összeg lehívásáról a kedvezményezett (az ajánlatkérő) lemond.

                     Az érvényes bankgarancia feltételei:

                      • A kibocsátás napjának a rendelkezésre tartási időszakon belül kell lennie.

                      • Meghatározza a jogviszony kötelezettjét.

                      • Meghatározza bankgarancia típusát.

                      • Pontosan megjelöli azt a kedvezményezettet, akinek a javára a Bankgaranciát kibocsátani kéri az ügyfél.

                      • Meghatározza a bankgarancia összegét. (a fenntartott keretösszegre tekintettel)

                      • Pontosan meghatározza a garancia érvényességi idejét (kezdő és végdátum), amelynek a garanciakeret fenntartási idején belül kell lennie.

                      • Pontosan meghatározásra kerülnek azok a feltételeket és körülményeket, amelyek teljesülése vagy bekövetkezte esetén a kibocsátani kért Bankgaranciában fizetési feltételként feltünteti.

                      • Ajánlatkérő előírása alapján (Kbt. 41/A § (2) bekezdés alapján) megfeleljen a teljes bizonyító erejű magánokiratra vonatkozó szabályoknak. (az aláíró személy fokozott biztonságú elektronikus aláírással/bélyegzővel látja el az elektronikus dokumentumot)

                     Az olyan bankgarancia, amely nem felel meg a fenti feltételek mindegyikének, nem tartalmazza azokat, érvénytelennek tekintendő.

                     3. Ajánlati biztosítékra vonatkozó hiánypótlási szabályok:

                     Az ajánlati biztosíték rendelkezésre állására vonatkozóan az ajánlatkérőnek igen szűk körben van lehetősége a hiánypótlára. Ajánlatkérőnek az ajánlati biztosíték teljesítését vizsgálnia szükséges a benyújtott ajánlatban. Ennek hiányát észlelve hiánypótlás benyújtására szólítja fel az ajánlattevőt.

                     Példa:

                     Hiány az ajánlatban és pótlása: Az Ajánlattevő nem csatolta az ajánlatába az ajánlati biztosíték rendelkezésre állását igazoló dokumentumot továbbá az Ajánlatkérő által megadott bankszámlára sem érkezett meg az ajánlati biztosíték az előírt határidőre. Kérjük tisztelt Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében csatolja az ajánlati biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot.


                     Átutalás esetén: az ajánlatban az átutalás megtörténtét igazoló dokumentumot szükséges becsatolni az ajánlattevőnek. Abban az esetben, ha az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlati biztosíték összege megérkezett az ajánlatkérő számlájára, de ajánlattevő az erről szóló dokumentumot nem csatolta az ajánlatában a hiánypótlás elrendelhető.

                     Bankgarancia esetén: Az ajánlati biztosíték bankgaranciával történő teljesítése esetén a hiánypótlás csak abban az esetben lehetséges, ha a bankgaranciában az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának kezdő dátuma az ajánlattételi határidő lejárta előtti. A visszamenőleges igazolás nem lehetséges a kibocsátó Bankok általános szabályzata szerint. A nem megfelelő tartalommal (formai és tartalmai előírások) benyújtott bankgarancia hiánypótlása nem lehetséges, hiszen akkor az ajánlati biztosíték nem állt ajánlatkérő rendelkezésre az ajánlattételi határidő lejártától. Ennek következtében ajánlattevő ajánlat érvénytelen.

                     Személyes tanácsadás