Alvállalkozó bevonása a szerződés teljesítése során


A közbeszerzési eljárást követően megkötött szerződés teljesítése során a leggyakoribb probléma az alvállalkozók nem, vagy nem megfelelő bejelentése. A mulasztás a szerződő felek számára jelentős bírságot eredményezhet. A jelenlegi joggyakorlat alapján a mulasztás a bírság mellett az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban való részvételtől történő 90 napos eltiltását is maga után vonhatja.

Az alvállalkozói bejelentési kötelezettség az ajánlatkérő felé:

Az alvállalkozó bejelentése a szerződés teljesítésekor:

 - meg kell, hogy előzze az alvállalkozó teljesítésben történő részvételét,

 - előzetesen nyilatkoznia kell az nyertes ajánlattevőnek a bevont alvállalkozóról vagy az alvállalkozónak önmagáról, hogy vele szemben nem állnak      fenn a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok.

Odoo • Image and Text
1.Az alvállalkozó bejelentésének leggyakoribb helytelen esetei
1.1.Alvállalkozó szóban történő bejelentése:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást követő építési beruházás helyszínén szemlét tartott. A szemle során a nyertes ajánlattevő szóban ismertette az alvállalkozók tevékenységéről és bevonásukról. Nyertes ajánlattevő a munkafolyamatok menetéről folyamatosan fényképfelvételeket készített, amelyeken láthatóak voltak az alvállalkozó alkalmazottjai és ők minden esetben olyan munkaruhában végezték a kivitelezést, amelyen az alvállalkozó neve jól láthatóan fel volt tüntetve. 

Az alvállalkozó bejelentését meghatározott módon kell megtenni. Az a tény, hogy a nyertes ajánlattevő hivatkozása szerint az általa becsatolt fényképfelvételek alapján az ajánlatkérő tudott, vagy tudhatott volna az alvállalkozói közreműködéséről nem releváns hivatkozás. A törvény kifejezetten nyilatkozattételi és bejelentési kötelezettséget ír elő. A nyertes ajánlattevőnek a bejelentés során ajánlatkérő számára rendelkezésre kell bocsátania nyilatkozatát, hogy a bevont alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. Ebből következik, hogy a bevonás tényének és a kizáró okok fenn nem állásának szóbeli közlése az ajánlatkérővel nem megfelelő, azt minden esetben dokumentálni kell. 

1.2.Alvállalkozó építési naplóba történő rögzítése:

A nyertes ajánlattevő a bevont alvállalkozót rögzítette az építési naplóban és az abban rögzített bejegyzések címzettje egyebek mellett az ajánlatkérő, mint megrendelő volt. Nyertes ajánlattevő véleménye szerint az építési naplóban rögzített adatok önmagukban tartalmaznak minden szükséges adatot.

Az építési beruházások során építési napló vezetése szükséges. Ajánlatkérőt az építési napló megismerésére jogszabály kötelezi, azonban a bevont alvállalkozó építési naplóban történő feltüntetése nem jelenti annak Kbt. szerinti bejelentését. Az építési naplóban történő rögzítés mellett a nyertes ajánlattevő az alvállalkozó nyilatkozatát sem nyújtotta be a kizáró okok fenn nem állásáról. 
1.3. A bejelentésről történő tájékoztatás:

A közbeszerzési eljárás teljesítésének ellenőrzése során ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő egymásnak ellentmondó nyilatkozatot tettek a szerződést teljesítésében résztvevőkkel kapcsolatban. Ajánlatkérő nyilatkozta, hogy nem volt tudomása bevont alvállalkozó tevékenységéről. Nyertes ajánlattevő nyilatkozatában ismertette az alvállalkozó bejelentésének körülményeit. A jogorvoslati eljárás során rendelkezésre bocsátott iratok alapján a bejelentés dátuma és a bejelentést átvevő személy kiléte nem volt azonosítható. A szerződésben megjelölt kapcsolattartónak nem volt tudomása alvállalkozó bejelentésről.

Az alvállalkozó bevonásáról az ajánlatkérőt tájékoztatnia szükséges a nyertes ajánlattevőnek. A tájékoztatás ez esetben nem általánosan értendő. Az ajánlatkérő tájékoztatása írásban, a szerződésben meghatározott személyen keresztül történik feltéve, hogy ez meghatározásra került a szerződésben. 


  1.4. A bejelentés időpontja:

Nyertes ajánlattevő a szerződéses munkák elvégzésére alvállalkozót vont be a teljesítésbe. Azonban a teljesítés ellenőrzése során kiderült, hogy az bejelentésére azt követően került sor miután az alvállalkozó a szerződés teljesítésében megkezdte a munkálatokat. A nyertes ajánlattevő a jogorvoslati eljárás során arra hivatkozott, hogy a bejelentésre a szerződés teljesítésének időtartama alatt sor került.

Az alvállalkozó bejelentése során a nyertes ajánlattevőnek csatolnia szükséges a bevonás körülményeit igazoló dokumentumokat (bejelentés, nyilatkozat kizáró okok fenn nem állásáról). A dokumentumokat a nyertes ajánlattevőnek az alvállalkozó teljesítésben történő részvételének megkezdést megelőzően kell rendelkezésre bocsátania ajánlatkérő számára. A fent említett dokumentumokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az alvállalkozó teljesítésben történő részvételének „tervezett” kezdő időpontja. 


1.5. Az alvállalkozói minőség megállapítása „Alvállalkozó vagy nem?”:

Nyertes ajánlattevő olyan gazdasági szereplőt vont be, aki nem közvetlenül a tényleges szerződés teljesítésébe vett részt. A szerződés tárgya építési beruházás volt és a bevont gazdasági szereplő őrző-védő tevékenységet látott el az építési területen. Véleménye szerint nem minősült alvállalkozónak mert az építési naplóban nem kell feltüntetni.
A szerződés teljesítése során a bevont gazdasági szereplők vizsgálata fokozottan szükséges az alvállalkozói minőség szempontjából. Nyertes ajánlattevőnek a nem közvetlenül a teljesítéshez kapcsolódó munkák elvégzésére (pl.: építési beruházás esetén az adott terület őrzésére, lőszermentesítésére) bevont gazdasági szereplői is számos esetben alvállalkozónak minősülnek, így azokra vonatkozóan is bejelentési kötelezettsége áll fenn. 

2. Alvállalkozó bevonásának korlátai

Alapvetően az ajánlatkérő nem korlátozhatja a nyertes ajánlattevő azon jogát, hogy alvállalkozót vegyen igénybe a szerződés teljesítése során. Azonban a közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőnek lehetősége van megjelölni azokat a bizonyos alapvető fontosságú feladatokat, amelyeket magának a nyertes ajánlattevőnek kell elvégeznie. Ezekre a feladatokra vonatkozóan előírt alkalmassági feltételek igazolására és a teljesítésére a nyertes ajánlattevő nem vehet igénybe alvállalkozót. 

A bejelentési kötelezettség keretében nem csak a nyertes ajánlattevőt terheli felelősség, hanem ajánlatkérőt is, amely a teljesítés ellenőrzésében nyilvánul meg.

A nyertes ajánlattevőnek lehetősége van az alvállalkozó nevében nyilatkoznia a kizáró okok fenn nem állásáról azonban ezt érdemes elkerülnie. Az alvállalkozó bejelentése során a tanácsos a kizáró okok fenn nem állásról szóló nyilatkozatot magától az alvállalkozótól bekérni. Az esetleges hamis nyilatkozattétel büntetőjogi felelősségét nyertes ajánlattevő így kiküszöbölheti.Összegezve:

Az alvállalkozó kizáró okokról történő nyilatkozattétele
és 
írásban történő bejelentése a szerződésben megjelölt személyen keresztül történik, 
amely minden esetben megelőzi az alvállalkozó teljesítésbe történő részvételének megkezdését.


 Személyes tanácsadás

Felhasznált KDB határozatok :D. 237/14/2018, D. 11/26/2019, D. 223/19/2018, D. 254/7/2018, D. 300/10/2018
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
Felelősségbiztosítások a közbeszerzési eljárásokban