Alvállalkozó és alkalmasságot igazoló szervezet lecserélése a közbeszerzési eljárás során

-

Az ajánlattevő igénybe vehet alvállalkozót a közbeszerzési szerződés teljesítéséhez, továbbá, ha az eljárásban előírt valamely alkalmassági követelménynek önállóan nem képes megfelelni, alkalmasságot igazoló szervezet kapacitására támaszkodhat. Ilyenkor a kapacitást nyújtó szervezetet minden esetben fel kell tüntetni az ajánlatban, az alvállalkozót azonban csak abban az esetben, ha a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozattételi kötelezettség elő lett írva a közbeszerzési dokumentumokban. 

Ha az ajánlattevő alvállalkozót vagy kapacitást nyújtó szervezetet kíván igénybe venni a szerződés teljesítéséhez, mindenekelőtt javasoljuk, hogy a gazdasági szereplők kiválasztása során körültekintően járjon el, és lehetőség szerint ellenőrizze, hogy az adott gazdasági szereplő nem áll-e a felhívásban előírt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt és valóban képes-e megfelelni az előírt alkalmassági követelménynek (pl. rendelkezik az előírt referenciával).

Előfordulhat olyan helyzet, hogy csak a közbeszerzési eljárás során (a kizáró okok hiányának ellenőrzése során) derül ki, hogy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó szervezet a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt áll / az eljárás során kerül a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá vagy a megjelölt szakember/szervezet nem tud megfelelni az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek. Fontos kihangsúlyozni, hogy e körülmények fennállta esetében – a Kbt.-ben meghatározott kivételekkel – az ajánlattevő ajánlata nem lesz érvénytelen, hanem lehetőséget kap arra, hogy hiánypótlás keretében az alvállalkozóját vagy a kapacitást nyújtó szervezetét/szakemberét lecserélje, és új gazdasági szereplőt vonjon be az eljárásba. 


Az új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetkörei:

1. Alvállalkozó vagy alkalmasságot igazoló (kapacitást nyújtó) szervezet cseréje kizáró ok fennállása miatt

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban be kell nyújtania az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okok fennállásának hiánya az ajánlattevő nyilatkozatai és az ingyenesen elérhető elektronikus adatbázisok adatai alapján kerülnek ellenőrzésre.

Ha a kizáró okok hiánya ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy a kizáró ok magával az ajánlattevővel szemben áll fenn, az ajánlattevő kizárásra kerül az eljárásból. Ha azonban a kizáró ok feltételei az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó szervezet vonatkozásában állnak fenn, az ajánlattevőnek lehetősége van arra, hogy a kizáró okkal érintett gazdasági szereplőt lecserélje. Az ajánlattevőnek azt az alvállalkozót vagy kapacitást nyújtó szervezetet kell lecserélnie, aki a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá kerül / hatálya alatt áll.

A Kbt. 71. § (4) bekezdése alapján abban az esetben, ha az ajánlattevő olyan alvállalkozót nevezett meg, vagy olyan kapacitást nyújtó szervezetre támaszkodik, amely kizáró ok hatálya alatt áll (vagy kizáró ok hatálya alá kerül), nem az ajánlattevő lesz kizárva az eljárásból, hanem a kizáró okkal érintett alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó szervezet. Ilyen esetben az ajánlattevő egy hiánypótlási felhívást fog kapni az ajánlatkérőtől, amelynek az a célja, hogy a kizárt gazdasági szereplő helyett szükség esetén másik gazdasági szereplőt nevezzen meg. Le kell szögezni, hogy a hiánypótlás lehetősége nem korlátlan, a jogszabályhely megjelöli azon kizáró okokat, amelyek esetében ez a szabály alkalmazható.

A hiánypótlás korlátai:

  • Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontja – az adott eljárásban hamis adatot szolgáltat vagy hamis tartalmú nyilatkozatot tesz

  • Kbt. 62. § (1) bekezdés j) pontja – az eljárásban megkísérli jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát vagy olyan bizalmas információt kísérel megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana a számára

  Ha az ajánlattevő alvállalkozója vagy az általa igénybe vett kapacitást nyújtó szervezet a fenti két kizáró ok miatt kerül kizárásra az eljárásból, az ajánlattevő ajánlata érvénytelen lesz.


2. Az értékeléshez figyelembe veendő szakember/szervezet cseréje

        Az értékelési szempontok kapcsán bemutatott szakember lecserélésére is lehetőség van hiánypótlás keretében. A szakember személye három esetben változhat:

  • A megnevezett alvállalkozó (szakember) az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt áll.

  • A megnevezett alvállalkozó (szakember) az eljárás során kerül a kizáró okok hatálya alá.
  • A megnevezett alvállalkozó (szakember) nem felel meg az eljárásban előírt alkalmassági feltételeknek.

A hiánypótlás korlátja, hogy a csere során belépő új szakembernek/szervezetnek az értékeléskor figyelembe veendő minden releváns körülmény tekintetében azonos paraméterekkel kell rendelkeznie, mint az elődje. A Kbt. szerint azonban, ha a lecserélést követően megajánlott szakember nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel/végzettséggel rendelkezik, az ajánlatkérő ebben az esetben is csak a korábbi szakember értékeit veheti figyelembe, tekintettel arra, hogy az ajánlat érvényessé tétele a cél.

Új gazdasági szereplő bevonása az eljárásba a Kbt. alapján tehát a fenti két esetben lehetséges. 

Ha az ajánlattevő új gazdasági szereplő bevonása mellett döntene, a fentiek mellett érdemes figyelemmel lenni az ajánlatkérő Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti előírására, mivel, ha a jogszabályhely szerinti kizárási vagy korlátozási lehetőség fennáll, és az ajánlattevő az új gazdasági szereplő vonatkozásában nem vagy nem megfelelően nyújt be valamely a közbeszerzési dokumentumokban vagy a jogszabályokban előírt dokumentumot, az ajánlata könnyen érvénytelennek minősülhet.

A munkánk során találkoztunk már olyan esettel is, hogy az ajánlattevő eljárás során lenyilatkozta, hogy önállóan megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, majd később, az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően egy előzetes vitarendezési eljárás során kiküldött hiánypótlási felhívás kapcsán döntött úgy, hogy az adott alkalmassági követelményt kapacitást nyújtó szervezettel igazolja. Teljesen jogosan merülhet fel a kérdés, hogy vajon új gazdasági szereplő megnevezésére van-e jogszerű lehetőség az eljárás ezen szakaszában? Igen, van erre lehetőség. Mivel a Kbt. 71. §-a nem zárja ki, hogy az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vonjon be az eljárásba hiánypótlás keretében, ezért az eljárás ezen szakaszában is jogszerűen meg lehet nevezni új gazdasági szereplőt.


A Közbeszerzési Döntőbizottság D.512/20/2017. sz. határozatának 116. pontja szerint:

„A Döntőbizottság e körben hangsúlyozza, hogy a fenti joghely az új gazdasági szereplő személyére vonatkozóan nem tartalmaz korlátozást, így arra sem, hogy kapacitást nyújtó szervezetként csupán a korábban, az ajánlatban megjelölt kapacitást nyújtó szervezet helyére lehet bevonni, vagy ennek hiányában magát az ajánlattevőt is helyettesítheti valamely alkalmassági követelmény igazolása során.)”

A fentieket összegezve megállapítható, hogy a törvény ugyan szigorú korlátok közé szorítja az alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet lecserélését az eljárásban, azonban meghatározott feltételek betartásával és bizonyos kivételekkel megengedi. Az ajánlattevő ajánlata főszabály szerint nem lesz automatikusan érvénytelen azért, mert az alvállalkozója vagy kapacitást nyújtó szervezete valamely kizáró ok hatálya alatt áll/ hatálya alá kerül vagy a megjelölt szakemberéről kiderül, hogy mégsem felel meg az előírt alkalmassági követelménynek, az ajánlattevőnek lehetősége van az eljárás folyamán is az ajánlatban megjelölt gazdasági szereplők lecserélésére, amennyiben szükséges.

Személyes tanácsadás