Az e-építési napló a közbeszerzés szemüvegén keresztül

-

                A jogszabályok rengetegében az embereknek sokszor okoz problémát egy adott kérdés megválaszolása. Mi szeretnénk most néhány kérdést megválaszolni. Az e-építési naplóra vonatkozó szabályozás az elmúlt években sokszor változott, így naprakész tudással rendelkezni a témában nem egyszerű.

                Az e-építési napló vezetésének kötelezettsége szorosan összekapcsolódik a közbeszerzési eljárásokkal az építési beruházásokon keresztül. A témára vonatkozóan kettő jogszabályt szükséges kiemelni. Az egyik az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kivitelezési kódex), a másik pedig az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.


                1. Mi az, és mikor kell alkalmazni az e-építési naplót?

                Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint az e-építési napló „olyan komplex elektronikus alkalmazás, amely lehetővé teszi az építőipari kivitelezési folyamat teljes felügyeletét, az építési napló vezetését és az arra jogosultak számára hozzáférést, és elektronikus úton biztosítja az építési beruházásra vonatkozó kivitelezési adatoknak a OÉNY-ba kerülését”.

                Miután megtudtuk, hogy mi is az az e-építési napló, nézzük meg mi szerepel az építési napló alkalmazására vonatkozó rendelkezésekben.

                A Kivitelezési kódex rendelkezései alapján az építésügyi hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről építési naplót kell vezetni, de a jogszabály nem tiltja az önkéntes alapú e-építési napló vezetését sem. A kivitelező eme kötelezettségének internetes alapú e-építési napló alkalmazáséval tesz eleget.

                A Kivitelezési kódex egy másik fontos előírást is tartalmaz, amely már a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos szoros összefüggést szemlélteti. Ezen előírás szerint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) hatálya alá tartozó építési beruházások esetében e rendelet rendelkezéseit a Kbt.-ben és a Kbt. végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. A végrehajtási rendeletek közül a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletet 27. §-át kell most górcső alá venni, amely szerint „a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt”. A jogszabályhely értelmezése alapján építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárások esetében nem mellőzhető az építési napló igénybevétele.


                2. Kinek kell vezetnie az építési naplót?

                Az e-építési napló vezetése első sorban a fővállalkozó kivitelező, vagy megbízása esetén a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének; az e-alnapló vezetése az alvállalkozó kivitelezőnek vagy megbízása esetén az alvállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének a feladata.

                A fővállalkozó kivitelező (megrendelő kivitelező) a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó e-alnaplójának vezetését átvállalhatja. A fővállalkozó kivitelező, az alvállalkozó e-alnapló vezetésének átvállalása esetén ezen alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló további alvállalkozó e-alnaplójának a vezetését is átvállalhatja. Az e-főnapló vagy az e-alnapló vezetésének átvállalását, átadását mindkét fél jóváhagyásával kell rögzíteni az e-főnaplóban vagy e-alnaplóban. A naplóvezetés átvállalása nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és mellékletekre, amelyet kizárólag a naplóvezetésre kötelezett tölthet ki, így a teljesítésigazolási naplóra, az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásra és a gyűjtőnaplóra. 


                3. Az e-építési napló részei

                Elektronikus építési főnapló és alnapló, amely napi jelentésből és eseti bejegyzésekből áll. Az e-főnapló és alnapló az alvállalkozói nyilvántartási része tartalmazza a teljesítésben részt vevő összes fő- és alvállalkozó kivitelező megnevezését, székhelyét, adószámát, vállalkozói engedélyének vagy cégbírósági bejegyzésének számát, nyilvántartási számát, az általuk vállalt kivitelezési tevékenység meghatározását, a kivitelezési tevékenység megkezdésének, szakaszolásának és befejezésének időpontjait, a fizetési határidőt.


                4. Az e-építési napló és az alvállalkozó, kapacitásnyújtó szervezet bejelentése

                Az alvállalkozó bejelentése és az e-építési napló kapcsolatának értelmezése kapcsán sok esetben született már a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről megállapítás. Azonban minden esetben az alábbi két „nyomvonalon” indult el a vizsgálódás.
                Az alvállalkozói bejelentési kötelezettség az ajánlatkérő felé:
                Az alvállalkozó bejelentése a szerződés teljesítésekor:
                • meg kell, hogy előzze az alvállalkozó teljesítésben történő részvételét,

                • előzetesen nyilatkoznia kell az nyertes ajánlattevőnek a bevont alvállalkozóról vagy az alvállalkozónak önmagáról, hogy vele szemben nem állnak fenn a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok.


                Példa 1.
                A nyertes ajánlattevő a bevont alvállalkozót rögzítette az építési naplóban és az abban rögzített bejegyzések címzettje egyebek mellett az ajánlatkérő, mint megrendelő volt. Nyertes ajánlattevő véleménye szerint az építési naplóban rögzített adatok önmagukban tartalmaznak minden szükséges adatot. Az adatok rögzítése mellett a kizáró okokról nem történt meg a nyilatkozattétel.
                Ajánlatkérőt az építési napló megismerésére jogszabály kötelezi, azonban a bevont alvállalkozó építési naplóban történő feltüntetése nem jelenti annak Kbt. szerinti bejelentését. Az építési naplóban történő rögzítés mellett a nyertes ajánlattevő az alvállalkozó nyilatkozatát sem nyújtotta be a kizáró okok fenn nem állásáról. 

                Példa 2. 
                A nyertes ajánlattevő a teljesítés során alvállalkozókat vett igénybe, amelyek közül nem minden esetben került sor a bejelentésre és a kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozattételre. Azonban az építési naplóban néhány alvállalkozó rögzítésre került.
                A Közbeszerzési Döntőbizottság ebben a hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárásban a bejelentési kötelezettség elmulasztásának vizsgálata során figyelmen kívül hagyta az e-építési naplóban rögzített alvállalkozókat. Az e-építési naplóban történő rögzítést bejelentésnek értékelte. Azonban a kizáró okokról történő nyilatkozattétel így is elmaradt. 

                Személyes tanácsadás