Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

a legújabb állami, kötelezően használandó digi piac

A 301/2018. (XII.27.) Kormányrendelet (DKÜ-rendelet vagy Kormányrendelet) szerint a hatálya alá tartozó szervezetek az informatikai beszerzéseiket, vagyis informatikai eszközök, szoftverek, alkalmazásfejlesztések és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzését a jövőben kizárólag a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt-n (továbbiakban: DKÜ) keresztül bonyolíthatják le.

 

A DKÜ-rendelet alanyai hatálya, vagyis az a személyi kör, akikre a szabályozás kiterjed, az alábbi:

 

  1. a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, a Miniszterelnöki Kormányiroda,

  2. az 1) pontban szabályozott költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szerv vagy intézmény,

  3. a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány,

  4. a Kormány tagja, a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv vagy más személy vagy szervezet tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, az állam 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság,

  5. az 1)-4) pontokba nem tartozó olyan szervezet, amely a központosított közbeszerzési rendszerhez csatlakozást önként vállalja

Az utolsó ponthoz tartozó szervezetek kapcsán megjegyezzük, hogy a DKÜ az általa üzemeltetett központosított közbeszerzési rendszerhez való csatlakozását megtagadhatja vagy feltételhez kötheti.

 

A Kormányrendelet hatálya alá tartozó fenti szervezetek kötelesek a DKÜ részére, az általa meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve, a www.dkuzrt.huinternetes Portálon keresztül:

 

-     az éves informatikai beszerzési tervüket és az éves informatikai fejlesztési tervüket a tárgyévet megelőző év szeptember 30. napjáig,

-     az informatikai beszerzésre vonatkozó igényt az igény felmerülését követő 5 munkanapon belül,

-     a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igényt az igény felmerülését követő 5 munkanapon belül,

-     az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényt az igény felmerülését követően haladéktalanul megküldeni.

 

Ezek mellett, ami jelenleg a legfontosabb, hogy valamennyi érintett szervezet a Kormányrendelet szerinti kezdő naptól számított 90 napon belülköteles a Portálon regisztrálni, és a 2019. évi éves informatikai beszerzési tervét és informatikai fejlesztési tervét, valamint az aktuális informatikai környezetéről szóló legfontosabb adatokat, az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve, a Portálra feltölteni.

 

A jogszabályban rögzített kezdő napnem más, mint a DKÜ Zrt. cégnyilvántartásba történő bejegyzése, amely 2019. április 10.napján történt meg.

 

A fenti 3 kötelezettség (regisztrációs, beszerzési terv beküldésére vonatkozó, valamint adatszolgáltatási, és tájékoztatási kötelezettség) a kezdő naptól számított 90 napon belül, azaz 2019. július 9. napjáigteljesíthető.

 

A regisztráció megkezdése előtt a szervezetnek le kell töltenie a Portálról egy Meghatalmazást, amelyen a szervezet/intézmény vezetője két kapcsolattartót jelöl ki. A Meghatalmazáson az intézmény vezetőjének aláírása és az intézményi pecsét helyett az aláíró minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírása vagy bélyegzője is elhelyezhető. 

 

A kapcsolattartók feladata:

 

-     a regisztrációhoz szükséges adatok feltöltése, 

-     a szervezet aktuális informatikai környezetéről szóló legfontosabb adatok, valamint az informatikai fejlesztési és beszerzési tervek rögzítése, 

-     valamint a beszerzések adatainak rögzítése.

 

A Regisztráció első lépése hogy a tanúk által is aláírt Meghatalmazást szkennelt formában fel kell csatolni, és az online regisztrációs adatlapot ki kell tölteni. Az adatlap kitöltés közben nem menthető el, azaz az adatokat egyszerre kell felvinni.

 

A visszaigazoló e-mail után be tudunk lépni, és meg tudjuk kezdeni az éves tervünk feltöltését. Az adatok, és tervsorok felvitele után vigyázzunk arra, hogy ne csak a „Mentés, validálás”-ra, hanem a „Beszerzési és fejlesztési terv benyújtása” gombra is kattintsunk majd rá.

 

Fontos, hogy az intézmény Kbt. szerinti éves közbeszerzési terve nem feleltethető meg a Kormányrendelet szerinti éves tervnek, más adatokat és más tartalmat vár el tőlünk a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.

 

 

Mi a különbség a beszerzési és a fejlesztési terv között?

 

beszerzési terva napi működésének fenntartásához feltétlenül beszerezni szükségesinformatikai eszközöket és szoftvereket, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat tartalmazza, míg a fejlesztési terva napi működésének fenntartásához feltétlenül beszerezni nem szükséges, a meglévő informatikai eszköz-, szoftver- és alkalmazásállomány korszerűsítését, bővítését, továbbfejlesztését vagy cseréjét eredményező informatikai eszközöket, szoftvereket és alkalmazásfejlesztéseket, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat részletesen felsoroló dokumentáció

 

A fejlesztési tervvel összefüggésben, az aktuális informatikai környezet adatait is rögzíteni kell a Portálon. Minden tájékoztató és útmutató elérhető, és áttanulmányozható a  https://dkuzrt.hu/portal/oldalon.

 

Mit jelent a Kormányrendelet szerinti „moratórium”, avagy beszerzési tilalom?

 

A Kormányrendeletben meghatározott eljárásrend 2019. szeptember 8. napjától irányadó, a regisztrált szervezetek 2019. szeptember 8. napjáig konkrét igényt bejelenteni nem tudnak. Az érintett szervezetek eddig az időpontig csak a rendeletben meghatározott kivételi köröknek megfelelően indíthatnak saját hatáskörben informatikai igény kielégítésére beszerzési eljárást. 

 

Mik a kivételek?

 

2019. szeptember 7. napjáig bezárólag a DKÜ-rendelet 1. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó szervezetek saját hatáskörben kizárólag:

 

-     a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igénye kielégítésére irányuló,

-     az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igénye kielégítésére irányuló,

-     vagy a Kormány egyedi döntésén alapuló, egyéb beszerzési igénye kielégítésére irányuló beszerzési eljárást indíthat.

 

KEF és a DKÜ Zrt.

 

Kiemelendő, hogy a DKÜ-rendelet hatálya a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságra (továbbiakban KEF) is kiterjed, mint a kormány irányítása alá tartozó költségvetési szerv, így az általa megkötött keretmegállapodásokra is alkalmazni kell.

 

A KEF által, a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet szerint, a kezdőnapot megelőzően, informatikai beszerzések megvalósításának eredményeként megkötött jelenleg elérhető keretmegállapodások továbbra is hatályosak, valamint a kezdő napot megelőzően indított közbeszerzési eljárások eredményeként megkötendő keretmegállapodások is hatályosak. 

 

Ennek megfelelően tehát a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá (is) tartozó szervezetek, informatikai beszerzéseiket továbbra is a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet alapján kötelesek megvalósítani, valamint a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet szerinti önként csatlakozó szervezetek beszerzéseiket továbbra is megvalósíthatják a fenti keretmegállapodások alapján.

 

A moratórium figyelembevételével azonban rendkívül fontos, hogy az érintett szervezet a kezdő napot megelőzően hatályban levő KEF keretmegállapodás alapján - a kezdő napot követően lefolytatandó KEF 2. körös eljárások kapcsán - a 150 napos moratórium alatt saját hatáskörben kizárólag a rendkívüli informatikai beszerzésre vonatkozó igény, valamint az üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igény kielégítésére irányuló beszerzési eljárást indíthat.


Személyes tanácsadás