KI A FELELŐS AKKREDITÁLT KÖZBESZERZÉSI SZAKTANÁCSADÓ?

Mely esetekben kötelező egy eljárásba FAKSZ-ot bevonni, milyen feladatokat kell ellátnia a szaktanácsadónak, illetve hogyan történik az előzetes regisztráció?A hatályos közbeszerzési törvény a közbeszerzési tanácsadók vonatkozásában is jelentős újításokat hozott. A 2003-as közbeszerzési törvény óta a Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók (HKT) voltak, akik kötelezően, vagy választhatóan közreműködtek a közbeszerzési eljárásokban. Az új törvény a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó (FAKSZ) intézményét vezette be. Az átmeneti 46/2015. (XI. 2.) MvM rendeletben, majd a jelenleg is hatályos 14/2016. (V. 25.) MvM rendeletben megismerhető újításokat az alábbiakban foglaljuk össze:

 

A közbeszerzési eljárásba az alábbi esetekben kötelező FAKSZ-ot bevonni:

 • részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló közbeszerzés;
 • árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó (nettó 64.135.830,- forint) közbeszerzés esetén;
 • építési beruházás esetén az 500 millió forintot meghaladó értékű közbeszerzési eljárásba. 
 • A FAKSZ szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni nettó 64.135.830,- forint értékig;
 • Az ügyvédi, vagy a FAKSZ képviselet kötelező a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban.
 • A FAKSZ-ok 2 főt jelölnek a Közbeszerzési Hatóság Tanácsába
 • A FAKSZ-okra vonatkozó részletes szabályokat a Miniszterelnökséget vezető miniszter határozza meg.

 

A rendelet bevezeti a FAKSZ ellenjegyzés intézményét, mellyel a FAKSZ felelősséget vállal az általa ellenjegyzet dokumentumok jogszerűségéért. Az alábbi dokumentumok ellenjegyeztetése kötelező:

 • a közbeszerzési eljárást megindító felhívás;
 • a közbeszerzési dokumentumok;
 • a bontási jegyzőkönyv, jegyzőkönyvek;
 • az összegezés, összegezések.

 

A fenti felsorolás alapján a FAKSZ tehát a teljes közbeszerzési eljárás jogszerűségéért vállal felelősséget.

 • A FAKSZ a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési szakértelmet biztosítja, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás körébe eső feladatokat személyesen köteles ellátni.
 • A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó - az eljárást megindító felhívás közzétételét vagy megküldését követő 24 órán belül - köteles a [email protected] funkcionális e-mail címre megküldeni az alábbiak szerint azon közbeszerzési eljárás adatait, amelynek lebonyolításában közreműködik: ajánlatkérő neve; közbeszerzés becsült értéke; közbeszerzési eljárás tárgya; közbeszerzési eljárás fajtája; közbeszerzési eljárás azonosító száma (TED/KÉ).
 • A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tevékenysége körében aláírásávalés az előzetes regisztráció során kapott lajstromszámát feltüntető pecséttel ellen jegyzi a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokat.
 • A korábbi HKT gyakorlattal ellentétben jogi személyek már nem regisztrálhatnak, FAKSZ-ként csak természetes személyek járhatnak el.

 

A 2016. május 25-én megjelent 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet főbb szabályai:

 

A FAKSZ-ként történő előzetes regisztráció feltételei:

 • felsőfokú végzettség;
 • közbeszerzési gyakorlat;
 • felelősségbiztosítás (káreseményenként legalább 25 millió forint, évenként legalább 50 millió forint értékben)
 • erkölcsi bizonyítvány megléte
 • nyilatkozat benyújtása kizáró okok fenn nem állásáról
 • szakmai képzések elvégzése
 • 75.000 forint regisztrációs díj befizetése

 

A kérelmező az előzetes regisztráció iránti kérelméhez a következőket csatolja:

 • felsőfokú végzettségét igazoló diploma vagy oklevél másolatát,
 • közbeszerzési gyakorlat igazolására vonatkozó 3. § és 4. § szerinti dokumentumokat, felelősségbiztosítási kötvény másolatát [kivéve az 5. § (3) bekezdés szerinti esetben],
 • erkölcsi bizonyítványt, vagy annak másolatát,
 • büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát, mely szerint vele szemben a Kbt. 187. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn,
 • igazolást, amely bizonyítja, hogy a FAKSZ-ok kötelező közbeszerzési szakmai képzésére vonatkozó követelményeket teljesítette, és
 • az előzetes regisztráció díjának befizetését igazoló készpénz-átutalási megbízás vagy átutalási megbízás másolatát.


A Közbeszerzési Hatóság oldalán közzétett tájékoztatás: http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/faksz/

 

Közbeszerzési kérdésekben mi vagyunk a legjobbak! Forduljon hozzánk bizalommal! 

Személyes tanácsadás


Kövessen minket a facebookon, hogy további hasznos információkhoz juthasson! 

https://www.facebook.com/kozbeszguru.hu